Regulamin RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:
Administrator danych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie: "Firma RAT - Wojciech Kędzior", Włościańska 18/52, 01-710 Warszawa
Przedstawiciel administratora danych:
Nie dotyczy.
Inspektor ochrony danych:
Nie dotyczy.
Dane osobowe:
1) Odbiorca maila może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą emaili należących wyłącznie do domeny @dezynsekcja-deratyzacja.pl
2) Administratorem danych osobowych odbiorcy jest Administrator.
3) Dane kontaktowe przekazane Administratorowi w kontaktu mailowego przetwarzane są w celu realizacji usługi.
4) Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od  "Firma RAT - Wojciech Kędzior", Włościańska 18/52, 01-710 Warszawa.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne w celach marketingowych przez  "Firma RAT - Wojciech Kędzior", Włościańska 18/52, 01-710 Warszawa i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych:
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na warunkach określonych w art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu zawarcia, wykonania oraz rozliczenia umów sprzedaży towarów i usług; W przypadku powstania jakichkolwiek roszczeń przysługujących administratorowi od Pani/Pana na gruncie w/w umów, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na warunkach określonych w art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.
Prawnie uzasadniony interes odbiorcy danych:
Prawnie uzasadnionym interesem, na który powołuje się administrator danych jest podjęcie działań celem dochodzenia roszczeń, w szczególności skorzystanie z usług profesjonalnego pełnomocnika czy firmy windykacyjnej oraz skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego. W takiej sytuacji Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane odbiorcom danych, świadczącym pomoc prawną lub usługi windykacyjne oraz właściwym sądom i komornikom.
Przekazywanie danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe przekazujemy:
1) naszym upoważnionym pracownikom,
2) podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne,
3) podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, windykacyjną, podatkową lub rachunkową,
4) podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych.
5) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w formie profilowania.
Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:
Nie dotyczy.
Okres przechowywania danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okres współpracy między zamawiającym usługę a a administratorem;
Uprawnienia:
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
Konsekwencje nie podania danych:
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy sprzedaży towarów i usług, a ich niepodanie będzie skutkowało niemożliwością zawarcia i realizacji w/w umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do powyższego;
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:
Nie dotyczy